January 29, 2018

 

My brothers and sisters in Christ,

Peace and all good things!

Each of us is called by name and sent as a missionary disciple to bear witness to Jesus. This is our mission, the very nature of what it means to be Catholic. According to Pope Francis, “We are all missionary disciples with the power of the Spirit.”

In the Diocese of Savannah, we are a family of faith and a community that is dedicated to proclaiming God’s word especially to those most in need physically, emotionally and spiritually. We do this through our commitment and support of our seminarians and those in consecrated life, our dedication to faith formation and evangelization in our parishes
and our responsibility to provide outreach to the poor.

Your faithful love for Christ is reflected in the support that you give to serve others through your charitable works of mercy. Together, we are called to serve God’s people in word and deed and to spread this commitment to all Catholics in our wonderful diocese.

This year, I am proud to introduce our theme, Missionary Disciples. Through the Bishop’s Annual Appeal we will continue to support our seminarians and religious vocations, faith formation and evangelization for every generation and our outreach to those in need through Catholic Social Services. Your generosity makes it possible to continue our mission through a variety of ministries, programs and services which deepen and renew our faith and bring hope, healing and the love of Christ to all in the Diocese of Savannah.

As Missionary Disciples, I pray that you share the spirit of the Appeal so that together we can continue to advance God’s love through charity. The individuals, agencies and initiatives supported by you provide the means to respond to the spiritual, educational and physical needs of our brothers and sisters in Christ. I ask that you dedicate yourself to a
conversion of heart and a generosity of spirit.

I am certain that our efforts will prosper as you participate in a loving spirit of generosity in this year’s Appeal. Thank you for all that you do to serve Christ’s people and His Church as Missionary Disciples.

With prayerful best wishes, I am

 

Sincerely yours in Christ,

Most Reverend Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
Bishop of Savannah

Enero 29, 2018

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

¡Paz y Bien!

Cada uno de nosotros ha sido llamado por su nombre y enviado como discípulo misionero para dar testimonio de Jesús. Esta es nuestra misión, la naturaleza misma de lo que significa ser católico. Según el Papa Francisco, "Todos somos discípulos misioneros con el poder del Espíritu".

En la Diócesis de Savannah, somos una familia de fe, y una comunidad dedicada a proclamar la palabra de Dios, en especial a los más necesitados física, emocional y espiritualmente. Realizamos esto a través de nuestro compromiso y apoyo a nuestros seminaristas y a aquellos en la vida consagrada, nuestra dedicación a la formación en la fe y a la evangelización en
nuestras parroquias, así como nuestra responsabilidad de brindar ayuda a los pobres.

Su amor fiel a Cristo se refleja en el apoyo que da para servir a otros a través de sus caritativas obras de misericordia. Juntos, estamos llamados a servir al pueblo de Dios de palabra y obra, y a difundir este compromiso a todos los católicos en nuestra maravillosa diócesis.

Este año me enorgullece presentar nuestro lema, Discípulos Misioneros. A través de la Campaña Anual del Obispo continuaremos apoyando a nuestros seminaristas y a las vocaciones religiosas, la formación en la fe y la evangelización a toda generación y nuestro alcance a los necesitados a través de los Servicios Sociales Católicos. Su generosidad hace
posible continuar nuestra misión a través de una variedad de ministerios, programas y servicios que profundizan y renuevan nuestra fe y brindan esperanza, sanación y el amor de Cristo a todos en la Diócesis de Savannah.

Como Discípulos Misioneros, oro para que compartan el espíritu de la Campaña, para que juntos podamos continuar promoviendo el amor de Dios a través de la caridad. Las personas, agencias e iniciativas que ustedes apoyan, brindan los medios para responder a las necesidades espirituales, educativas y físicas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Les pido que se entreguen a una conversión de corazón y generosidad de espíritu.

Estoy seguro de que nuestros esfuerzos prosperarán cuando ustedes participen en la Campaña de este año con un espíritu amoroso de generosidad. Gracias por todo lo que hacen para servir al pueblo de Cristo y a Su Iglesia como Discípulos Misioneros.

Reciban mi afecto y bendición,

 

Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
Obispo de Savannah

Ngày 29 Tháng Giêng, 2018

 

Anh chị em thân mến,

Chúc bình an và mọi sự lành!

Mỗi người trong chúng ta đều được gọi đích danh và được sai đi như là một môn đệ truyền giáo để làm chứng cho Chúa Giêsu. Đây là sứ mệnh tông đồ của người Công Giáo. Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, "Tất cả chúng ta đều là những người truyền giáo với quyền năng của Chúa Thánh Thần."

Trong Giáo phận Savannah, chúng ta là một gia đình đức tin và một cộng đồng được chọn để rao giảng lời Chúa, đặc biệt là rao giảng cho những người thiếu thốn nhất về vật chất, tình cảm và tinh thần. Chúng ta làm điều này bằng cách cam kết và nâng đỡ các chủng sinh và các bậc tu trì, bằng cách giúp đỡ việc đào tạo và phúc âm hóa trong các giáo xứ, và bằng trách nhiệm của chúng ta trong việc cung cấp sự tiếp cận với người nghèo.

Tình yêu trung thành anh chị em dành cho Đức Kit-tô được phản ánh trong sự hỗ trợ mà anh chị em dành để giúp đỡ trong công tác bác ái. Cùng nhau, chúng ta được kêu gọi để phục vụ dân Chúa bằng lời nói và việc làm và truyền bá sự cam kết này cho mọi người Công giáo trong giáo phận tuyệt vời của chúng ta.

Năm nay, tôi tự hào giới thiệu chủ đề của chúng ta là: Các Môn Đệ Truyền Giáo. Qua Chương Trình Quyên Góp Hàng Năm, chúng ta tiếp tục hỗ trợ các chủng sinh và các ơn gọi tu sĩ, việc giáo dục đức tin và rao giảng Tin Mừng cho mọi thế hệ, và việc giúp đỡ người nghèo qua trung gian Cơ Quan Bác Ái Công Giáo. Sự quảng đại của anh chị em sẽ giúp tiếp tục sứ vụ của chúng
ta qua nhiều công tác, chương trình và dịch vụ khác nhau, đồng thời đào sâu và canh tân đức tin của anh chị em, và mang lại niềm hy vọng, sự chữa lành và tình yêu Chúa Ki-tô cho mọi người trong giáo phận Savannah.

Là những Môn Đệ Truyền Giáo, tôi cầu xin cho anh chị em biết chia sẻ tinh thần của việc quyên góp này để chúng ta có thể tiếp tục thúc đẩy tình yêu của Thiên Chúa qua công việc bác ái. Các cá nhân, cơ quan và các sáng kiến của anh chị em sẽ cung cấp phương tiện để đáp ứng nhu cầu tinh thần, giáo dục và vật chất của anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô. Tôi xin anh chị em mở lòng ra với một tinh thần quảng đại.

Tôi chắc chắn rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ thịnh đạt khi chúng ta cộng tác vào Chương Trình Quyên Góp Hàng Năm này. Cảm ơn mọi người đã phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài như các Môn Đệ Truyền Giáo.

 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.

Most Reverend Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
Bishop of Savannah

Go to top
.