LOG IN


Preparing for the Ordination and Installation of

Bishop-Elect Stephen D. Parkes

Why are we getting a new bishop?

¿Por qué vamos a tener un nuevo obispo?

Tại sao chúng ta có một Giám mục mới?


Why does the new Bishop need to be ordained and installed?

¿Por qué el nuevo obispo tiene que ser ordenado e instalado?

Tại sao cần phải tấn phong và làm lễ nhậm chức cho Giám mục mới?