LOG IN


Stewardship and Development

Bishop's Message

 • January 10, 2020

   

  Dear brothers and sisters in Christ,

  Peace and all good things!

  “Some seeds fell on rich soil, where they produced fruit—a hundred or sixty or thirtyfold.” Matthew 13:8

  This is a parable that we learn as a child. If we plant seeds in soil that is filled with rocks or thorns, or where they can be easily trampled, the seeds will not survive. However, when we plant seeds in good soil they take root and flourish. Like the soil that has been enriched, our hearts must be fed and tended to in order to receive God’s Word, to understand it and to put it into action.

  The many ministries throughout our diocese are also like the seeds that must be nurtured. Your generous heart is the good soil. When supported and nourished, the education of our seminarians and permanent deacons, programs for outreach to the poor, and continued faith formation and evangelization within our parishes will take root and spread for this generation and generations to come.

  This year, we have made changes to our annual appeal which include changing the name to the Annual Catholic Appeal. This change puts focus back on our Catholic mission to support our brothers and sisters in faith. The word Catholic means “universal” and, like the seeds in the parable, we all grow in God’s universal love.

  This year’s appeal…Sowing the Seeds…is a return to our central focus to support these core ministries and programs. I am certain that our efforts will prosper as you participate with a loving spirit of generosity in this year’s Annual Catholic Appeal. Thank you for all that you do to serve Christ’s people and His Church. We blend our hearts into one voice as we continue Sowing the Seeds.

  With prayerful best wishes, I am

  Sincerely yours in Christ,

  Most Reverend Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
  Bishop of Savannah

 • 10 de enero de 2020

   

  Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

  ¡Paz y Bien!

  “Algunas semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto: unas cien, otras sesenta, otras treinta.” Mateo 13,8

  Esta es una parábola que aprendimos de niños. Si plantamos semillas en un suelo lleno de piedras o espinas, o donde se pueden aplastar con facilidad, las semillas no sobrevivirán. Sin embargo, cuando plantamos semillas en una tierra buena, ellas hacen raíz y crecen. Así como la tierra que ha sido abonada, nuestros corazones deben estar cuidados y alimentados para poder recibir la Palabra de Dios, para comprenderla y ponerla en acción.

  Los muchos ministerios en toda nuestra diócesis son también como las semillas que deben cultivarse. Su corazón generoso es la buena tierra. Cuando se apoya y alimenta, la educación de nuestros seminaristas y diáconos permanentes, los programas de alcance a los pobres, la continua formación en la fe y la evangelización en nuestras parroquias arraigarán y se extenderán, en esta generación y en las generaciones venideras.

  Este año hemos hecho cambios en nuestra campaña anual, que han incluido el cambiar el nombre a Campaña Católica Anual. Este cambio vuelve a centrarse en nuestra misión católica, de apoyar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. La palabra católico significa "universal" y, como las semillas de la parábola, todos crecemos en el amor universal de Dios

  La campaña de este año…Sembrando Semillas…es un regresar a nuestro enfoque central para apoyar estos ministerios y programas centrales. Estoy convencido que nuestros esfuerzos prosperarán a medida que usted participe con un espíritu amoroso de generosidad en la Campaña Católica Anual de este año. Gracias por todo lo que hace para servir al pueblo de Cristo y a su Iglesia. Unámonos en un solo corazón y en una sola voz mientras continuamos Sembrando Semillas.

  Con mis mejores deseos, quedo

  Sinceramente de usted en Cristo,

  Reverendo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
  Obispo de Savannah

 • Ngày 10 Tháng Giêng, 2020

   

  Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

  Chúc anh chị em bình an và mọi sự lành!

  “Một số hạt rơi vào đất tốt, và trổ sinh hoa trái - hột được một trăm, hột được sáu mươi, hột được ba mươi.” Matthew 13:8

  Đây là dụ ngôn mà chúng ta biết từ khi còn nhỏ. Nếu chúng ta gieo hạt giống vào nơi sỏi đá hoặc vào bụi gai, hoặc nơi dễ dàng bị người ta giẫm đạp, thì hạt giống sẽ không sống được. Tuy nhiên, khi chúng ta gieo hạt giống vào đất tốt, chúng sẽ bén rễ và phát triển. Giống như đất cần được vun xới, trái tim chúng ta phải được nuôi dưỡng và chăm sóc để đón nhận Lời Chúa, để hiểu và thực hành.

  Nhiều sứ vụ trong giáo phận chúng ta cũng giống như những hạt giống phải được nuôi dưỡng. Trái tim rộng lượng của bạn là đất tốt. Khi được hỗ trợ và nuôi dưỡng, việc giáo dục các chủng sinh và phó tế vĩnh viễn của chúng ta, các chương trình tiếp cận với người nghèo, và việc phúc âm hóa trong các giáo xứ sẽ bén rễ và lan truyền cho thế hệ này và các thế hệ tiếp theo.

  Năm nay, chúng ta thay đổi chương trình quyên góp hàng năm của giáo phận và thay đổi luôn tên gọi mới là Quyên Góp Công Giáo Thường Niên (Annual Catholic Appeal). Sự thay đổi này tập trung trở lại vào sứ vụ Công giáo của chúng ta để hỗ trợ anh chị em chúng ta trong đức tin. Chữ Công Giáo tự nó đã có nghĩa là phổ quát, và giống như những hạt giống trong dụ ngôn, tất cả chúng ta đều lớn lên trong tình yêu phổ quát của Thiên Chúa.

  Tên gọi của chương trình quyên góp năm nay là…Gieo Hạt Giống…đã là một sự quay về trọng tâm của chúng ta là để hỗ trợ các sứ vụ cốt lõi này. Tôi chắc chắn rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ thành đạt khi bạn cùng tham gia với lòng quảng đại yêu thương trong chương trình Quyên Góp Công Giáo Thường Niên này. Cảm ơn những gì bạn làm để phục vụ Chúa Kitô trong Giáo hội của Ngài. Chúng ta cùng chung lòng chung tiếng khi cùng nhau Gieo Hạt Giống.

  Tôi cầu nguyện cho bạn cùng với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

  Trong Đức Kitô.

  Đức Cha Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
  Giám Mục Savannah

Director

Maureen Coates
912-201-4050

Development Manager

Erika Simpson
912-201-4111


Pray for us.