LOG IN


Bishop's Message

 • Dear Friends in Christ,

  “As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ.”
  1 COR 12:12

  In the coming weeks, the Diocese of Savannah will commence the 2022 Annual Catholic Appeal. The Annual Catholic Appeal is a significant way for our local Church to celebrate and share God’s blessings with others by sustaining the ministries and outreach efforts throughout our 37,000 square mile Diocese. It is a beautiful reminder that we are part of a larger diocesan family, and that together we can help build the Kingdom of God in South Georgia.

  As the Mystical Body of Christ, we are made up of many parts, but are united as One, Holy, Catholic, Apostolic Church. Together we live one life, which is in and of Christ, so that every day we might become more like Him and present Him anew to the world as missionary disciples.

  By working together through the Annual Catholic Appeal, we are able to serve the people in our Diocese by feeding the hungry, defending the vulnerable, sheltering the suffering, supporting religious vocations, strengthening formation in our Catholic Faith and other good works. For more information on how your gift will provide much-needed help, please visit diosav.org/aca.

  I ask you to prayerfully consider a donation to this year’s Annual Catholic Appeal. With your help, we can share our love for God, the Church and others while working toward our common mission. All gifts, no matter the amount, help proclaim with one voice that we are One, Holy, Catholic, Apostolic Church. I am grateful for your continued generosity and support of the Annual Catholic Appeal.

  Please know that every day I pray for you, your loved ones and your intentions. Thank you for remembering me, as well as our Clergy, Religious Sisters and those in need, in your prayers. May we meet each day in our prayers and Rejoice in the Lord Always!

  In Christ,

  Most Reverend Stephen D. Parkes
  Bishop of Savannah

 • Queridos amigos en Cristo,

  “Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y, sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo.”
  1 COR 12:12

  En las próximas semanas, la Diócesis de Savannah comenzará la Campaña Católica Anual 2022. La Campaña Católica Anual es una forma significativa para que nuestra Iglesia local celebre y comparta las bendiciones de Dios con los demás al sostener los ministerios y los esfuerzos de divulgación en toda nuestra diócesis de 37,000 millas cuadradas. Es un hermoso recordatorio de que somos parte de una familia diocesana más grande, y que juntos podemos ayudar a construir el Reino de Dios en el Sur de Georgia.

  Como Cuerpo Místico de Cristo: estamos compuestos de muchas partes, pero estamos unidos en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica. Juntos vivimos una vida, que es en y de Cristo, para que cada día seamos más como Él, y lo presentemos al mundo como discípulos misioneros.

  Al trabajar juntos a través de la Campaña Católica Anual, podemos servir a las personas de nuestra diócesis alimentando a los hambrientos, defendiendo a los vulnerables, protegiendo a los que sufren, apoyando las vocaciones religiosas, fortaleciendo la formación en nuestra fe católica y otras buenas obras. Para obtener más información sobre cómo su regalo proporcionará ayuda muy necesaria, visite diosav.org/aca.

  Les pido que consideren en oración hacer una ofrenda a la Campaña Católica Anual de este año. Con su ayuda, podemos compartir nuestro amor por Dios, la Iglesia y los demás mientras trabajamos hacia nuestra misión común. Todas las ofrendas, sin importar la cantidad, ayudan a proclamar a una sola voz que somos una Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Estoy agradecido por la continua generosidad y el apoyo hacia la Campaña Católica Anual.

  Por favor, sepan que todos los días rezo por ustedes, sus seres queridos y sus intenciones. Gracias por recordarme a mí, así como a nuestro clero, hermanas religiosas y los necesitados en sus oraciones. ¡Que podamos encontrarnos cada día en nuestras oraciones y ¡Regocijarnos Siempre en el Señor!

  En Cristo Jesús,

  Reverendísimo Stephen D. Parkes
  Obispo de Savannah

 • Bạn thân mến trong Chúa Kitô,

  “Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy.”
  1 COR 12:12

  Trong vài tuần nữa, Giáo phận Savannah sẽ bắt đầu kêu gọi Quyên Góp Công Giáo Thường Niên năm 2022. Lời kêu gọi Quyên Góp Công Giáo Thường Niên là một phương tiện quan trọng để Giáo hội địa phương của chúng ta cử hành và chia sẻ các ơn lành của Chúa với những người anh em bằng cách duy trì việc mục vụ và nỗ lực tiếp cận khắp Giáo Phận rộng 37.000 dặm vuông của chúng ta. Đây là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng chúng ta là thành phần của một gia đình giáo phận rộng lớn, và rằng cùng nhau chúng ta có thể giúp xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa ở phía Nam Georgia.

  Là Nhiệm Thể của Chúa Kitô: chúng ta được tạo thành với nhiều chi thể, nhưng được hợp nhất thành một Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông truyền. Cùng nhau chúng ta sống cuộc sống trong Đức Kitô và với Đức Kitô, để mỗi ngày chúng ta có thể trở nên giống Ngài hơn và có thể giới thiệu Ngài một cách mới mẻ luôn cho thế giới với tư cách là những môn đồ truyền giáo.

  Bằng cách làm việc cùng nhau qua chương trình Quyên Góp Công Giáo Thường Niên, chúng ta có thể phục vụ người dân trong giáo phận của mình bằng cách cho kẻ đói ăn, bảo vệ người yếu thế, che chở người đau khổ, nâng đỡ các ơn gọi tu trì, củng cố giáo dục Đức tin Công Giáo và những việc lành khác nữa. Để biết thêm thông tin về cách món quà của bạn sẽ hữu dụng như thế nào thì xin vui lòng truy cập trang mạng diosav.org/aca.

  Xin bạn hãy cầu nguyện và xem xét một khoản đóng góp cho chương trình Quyên Góp Công Giáo Thường Niên năm nay. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ tình yêu của mình với Thiên Chúa, Giáo hội và tha nhân trong khi hướng tới việc chu toàn sứ vụ chung của chúng ta. Tất cả những đóng góp, bất kể số lượng bao nhiêu, đều giúp một tiếng nói chung rằng chúng ta là Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông truyền. Tôi ghi ơn lòng quảng đại và sự ủng hộ liên tục của các bạn cho chương trình Quyên Góp Công Giáo Thường Niên này.

  Xin nhớ rằng mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho bạn, cho những người thân yêu của bạn và những ý nguyện của bạn. Cám ơn bạn đã nhớ đến tôi trong kinh nguyện, cũng như nhớ đến hàng Giáo Sĩ, các Nữ Tu và những người đang túng thiếu. Ước mong chúng ta gặp nhau mỗi ngày trong lời cầu nguyện và xin mọi người Hãy Vui Luôn Trong Chúa!

  Thân mến trong Đức Kitô,

  Giám Mục Stephen D. Parkes
  Giám Mục Giáo Phận Savannah

Director

Maureen Coates
912-201-4050

Program Manager

Kimberly Johnson
912-201-4060

Administrative Support

Justin Motes
912-201-4049
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

Pray for us.