Skip to main content

Through the Annual Catholic Appeal, we are able to serve the people in our Diocese by feeding the hungry, defending the vulnerable, sheltering the suffering, supporting religious vocations, and strengthening formation in our Catholic Faith.

Ways to Give

Mail a Check

Please make payable to the Diocese of Savannah and indicate your parish on the memo line.

MAIL TO
Diocese of Savannah
Stewardship and Development
P.O. Box 936253
Atlanta, GA 31193-6253

Please do not mail checks to Savannah address

Give Online

Make a one-time or recurring gift using our secure payment portal.

Donate Now!

Make a Pledge

Make a Pledge Payment

Stock Transfer

Please mail certificates and signed stock/bond power by registered mail, return receipt requested.

Catholic Diocese of Savannah
Attn: Susan Beke
2170 East Victory Dr.
Savannah GA 31404

I ask you to prayerfully consider your participation in the 2024 Annual Catholic Appeal. In doing so, you participate in the Church’s evangelization efforts, advance Catholic Education, and provide for the formation of our future priests, among many worthy activities. As a Church firmly rooted in our Eucharistic belief, it is our great privilege to assist in strengthening families, faith, vocations, and formation for future generations.
Bishop Stephen D. Parkes

Posters


Video (English)

Video (Spanish)


Parish Resources

Annual Catholic Appeal

Letters Resources

 • Dear Friends in Christ,

  Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him…”
  JN 6:56

  During this period of Eucharistic Revival, we are called to renew our recognition of and devotion to the Real Presence of Christ in the Eucharist. The Eucharist, Christ’s own body and blood, is the key action that unites the Church in faith, binds us in hope, and inspires us in charity. On the front of the main altar at our Cathedral Basilica of St. John the Baptist is imprinted: Beati qui ad cenam agni vocati sunt (Blessed are those called to the supper of the Lamb), which serves as an invitation to encounter Christ in our daily lives.

  Henri de Lubac, a well-known twentieth century theologian and Cardinal, pioneered the understanding that ‘the Eucharist makes the Church’. Fed and sanctified by Christ’s true body and true blood, we can truly make manifest His Presence in our families, relationships, and daily work. In the celebration of the Paschal Mystery, the Church is renewed and sent out to be present to the world. The faithful reception of the Eucharist fuels our good works and allows the Lord to see them to completion. As stewards of God’s Mysteries, we are inspired to support the needs of the Church. One of these needs is the Annual Catholic Appeal.

  As a Diocesan family united in the Eucharist, I ask you to prayerfully consider your participation in the 2024 Annual Catholic Appeal. In doing so, you participate in the Church’s evangelization efforts, advance Catholic Education, and provide for the formation of our future priests, among many worthy activities.

  As a Church firmly rooted in our Eucharistic belief, it is our great privilege to assist in strengthening families, faith, vocations, and formation for future generations.

  Please know of my prayers for you, your families and all your intentions. Thank you for remembering me – as well as our clergy, religious brothers and sisters, and those in need – in your prayers. May we meet each day in our prayers and Rejoice in the Lord always!

  In Christ,

  Most Reverend Stephen D. Parkes
  Bishop of Savannah

 • Queridos amigos en Cristo,

  El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él...
  Juan 6:56

  Durante este período de Avivamiento Eucarístico, estamos llamados a renovar nuestro reconocimiento y devoción a la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía, el mismo cuerpo y sangre de Cristo, es la acción clave que une a la Iglesia en la fe, nos enlaza en la esperanza y nos inspira en la caridad. En el frente del altar mayor de nuestra Catedral Basílica de San Juan Bautista está impreso: Beati qui ad cenam agni vocati sunt (Bienaventurados los llamados a la cena del Cordero), lo cual nos sirve como invitación para encontrar a Cristo en nuestra vida diaria.

  Henri de Lubac, un conocido teólogo y Cardenal del siglo XX, lideró el entendimiento de que “la Eucaristía hace a la Iglesia”. Alimentados y santificados por el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, podemos verdaderamente manifestar Su Presencia en nuestras familias, relaciones y trabajo diario. En la celebración del Misterio Pascual, la Iglesia se renueva y es enviada a estar presente en el mundo. La fiel recepción de la Eucaristía alimenta nuestras buenas obras y permite al Señor verlas cumplidas. Como administradores de los Misterios de Dios, estamos inspirados a apoyar las necesidades de la Iglesia. Una de estas necesidades es la Campaña Católica Anual.

  Como familia diocesana unida en la Eucaristía, les pido que consideren en oración su participación en la Campaña Católica Anual de 2024. Al hacerlo, usted participa en los esfuerzos de evangelización de la Iglesia, promueve la educación católica y provee para la formación de nuestros futuros sacerdotes, entre muchas valiosas actividades.

  Como Iglesia firmemente arraigada en nuestra creencia Eucarística, es nuestro gran privilegio poder ayudar a fortalecer las familias, la fe, las vocaciones y la formación de las futuras generaciones.

  Por favor, sepan que oro por ustedes, sus familias y todas sus intenciones. Gracias por recordarlo en sus oraciones, así como también a nuestro clero, hermanas y hermanos religiosos y los necesitados. ¡Que nos reunamos a diario en nuestras oraciones y Nos Regocijemos Siempre en el Señor!

  En Cristo Jesús,

  Reverendísimo Stephen D. Parkes
  Obispo de Savannah

 • Bạn thân mến trong Chúa Kitô,

  Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy…
  Gioan 6:56

  Trong thời kỳ Phục Hưng Thánh Thể này, chúng ta được mời gọi đổi mới cách hiểu biết và tôn sùng sự Hiện Diện Đích Thực của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể, Mình và Máu Chúa Kitô, là hành động then chốt hiệp nhất Giáo hội trong đức tin, ràng buộc chúng ta trong đức cậy và khơi dậy đức ái của chúng ta. Mặt trước của bàn thờ chính tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Gioan Tẩy Giả của chúng ta có in dòng chữ: Beati qui ad cenam agni vocati sunt (Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa). Đó là một lời mời gọi gặp gỡ Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

  Henri de Lubac, một nhà thần học và Hồng Y nổi tiếng của thế kỷ 20, đã đi tiên phong trong việc nhận ra rằng ‘Bí tích Thánh Thể làm nên Giáo hội’. Được nuôi dưỡng và thánh hóa bởi Mình và Máu thật của Chúa Kitô, chúng ta có thể thực sự làm cho Chúa Kitô Hiện Diện trong gia đình, trong các mối quan hệ và trong công việc hàng ngày của chúng ta. Khi cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua, Giáo Hội được canh tân và được sai đi vào giữa thế giới.

  Việc trung thành đón nhận Bí tích Thánh Thể thúc đẩy các việc lành của chúng ta và để cho Chúa nhìn thấy chúng được hoàn thành. Với tư cách là người quản lý các Mầu Nhiệm của Chúa, chúng ta được truyền cảm hứng để hỗ trợ các nhu cầu của Giáo hội. Một trong những nhu cầu này là Lời kêu gọi Quyên Góp Công Giáo Thường Niên.

  Với tư cách là một gia đình Giáo Phận hiệp nhất trong Bí Tích Thánh Thể, tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện và cân nhắc trong việc tham gia Lời kêu gọi Quyên Góp Công Giáo Thường Niên năm 2024. Làm như vậy là anh chị em đang tham gia vào các nỗ lực truyền giáo của Giáo Hội, thúc đẩy Giáo Dục Công Giáo và giúp việc đào tạo các linh mục tương lai của chúng ta, cùng với nhiều hoạt động xứng đáng khác.

  Với tư cách là một Giáo Hội bám rễ vững chắc vào niềm tin Thánh Thể, chúng ta có đặc ân lớn lao là hỗ trợ việc củng cố gia đình, đức tin, ơn gọi và việc đào tạo các thế hệ tương lai.

  Xin hãy biết rằng tôi vẫn cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho những dự định của anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã nhớ đến tôi, cũng như các linh mục, giáo sĩ, các nữ tu và những người đang gặp khó khăn trong lời cầu nguyện của anh chị em. Ước gì chúng ta gặp nhau mỗi ngày trong lời cầu nguyện và xin mọi người Hãy Vui Luôn Trong Chúa!

  Thân mến trong Đức Kitô,

  Giám Mục Stephen D. Parkes
  Giám Mục Giáo Phận Savannah

Your Gift Helps to Support

25%

Evangelization
Black Catholic Ministry • Cultural Engagement • Evangelization and Discipleship • Fellowship and Life • Formation and Catechesis •

25%

Rural Mission Parishes

22%

Vocations
Seminarian Education • Office of Vocations • Office of Permanent Diaconate • Office of Religious

8%

Catholic Education
Catholic Education • Scholarship Fund

7%

Social Services Outreach Centers

5%

Fundraising
Stewardship and Development

3%

Canonical Ministries
Tribunal Office • Archives • Child and Youth Protection • Bishop's Office • Vicars' General Office


2%

Chaplaincy
Prison • Port • Hospital

Questions? Please contact the Office of Stewardship and Development at 912-201-4060.

FaLang translation system by Faboba