Skip to main content

A Message from Bishop Parkes on For the Sake of the Gospel

 • More than twenty years before the pilgrims landed at Plymouth Rock, a group of Franciscan missionaries left their native Spain to evangelize and minister to the indigenous Guale people of the South Georgia coast. Known familiarly as the Georgia Martyrs or the Five Friars of Georgia, these Servants of God were murdered for their fidelity to Christian teaching on the sanctity of marriage. Their Cause for Beatification was formally opened on February 22, 1984 under the late Raymond W. Lessard, 12th Bishop of Savannah, and is currently under review in Rome.

  My friends, while the story you are about to see began more than 400 years ago, it didn’t end in 1597. The seeds of faith that were planted by the friars and watered in their blood continue to bear abundant fruit in South Georgia today. Our local Church is alive – aflame with the love of God that burns ever brightly but never consumes.

  As Bishop of Savannah, I would like to invite you to meet Friar Pedro de Corpa, Friar Blas Rodríguez, Friar Miguel de Añon, Friar Antonio de Badajóz, and Friar Francisco de Veráscola – our ancestors in faith who gave all they had for the sake of the Gospel.

  I encourage you to visit the martyrs’ monument at Nativity of Our Lady Church in Darien or any of the numerous pilgrimage sites associated with the friars, a list of which can be found online.

  The Diocese of Savannah along with the Franciscan Holy Name Province, which is now part of the newly-formed Province of Our Lady of Guadalupe, have sought the beatification of the Georgia Martyrs so that the faithful may look to these Servants of God as heavenly intercessors for those seeking to be faithful to Christ’s teaching on marriage. Their beatification would serve as a tribute to the Catholic faithful of the Guale Nation, for whom the friars gave their lives and who in turn loved and honored them at the time of their deaths and beyond. It would also recognize the contribution of Spanish-speaking peoples to Catholic life in the United States, whose missionary ancestors came to America to enrich the indigenous peoples with the Gospel of Jesus Christ.

  I ask you to pray for the continued progress of the Cause and to invoke the intercession of the Georgia Martyrs, particularly in matters of marriage and family life.

 • Mahigit dalawampung taon bago dumaong ang mga peregrino sa Plymouth Rock, isang grupo ng mga misyonerong Franciscan ang umalis sa kanilang katutubong Espanya upang mag-ebanghelyo at maglingkod sa mga katutubong Guale sa baybayin ng Timog ng Georgia.

  Kilala bilang mga Martir ng Georgia (Georgia Martys) o ang Limang Prayle ng Georgia (Five Friars of Georgia), ang mga Tagapaglingkod ng Diyos na ito ay pinaslang dahil sa kanilang katapatan sa Kristiyanong pagtuturo sa kabanalan ng kasal. Ang kanilang Layunin para sa Beatipikasyon ay pormal na binuksan noong Pebrero 22, 1984 sa ilalim ng yumaong Raymond W. Lessard, ika-12 Obispo ng Savannah, at kasalukuyang sinusuri sa Roma.

  Mga kaibigan, habang ang kwentong makikita ninyo ay nagsimula mahigit 400 taon na ang nakalilipas, hindi pa ito natapos noong 1597. Ang mga binhi ng pananampalataya na itinanim ng mga prayle at dinilig sa kanilang dugo ay patuloy na nagdadala ng masaganang bunga sa Timog ng Georgia ngayon. Ang ating lokal na Simbahan ay buhay – nag-liliyab ng pag-ibig sa Diyos na nag-aalab kailanman ngunit hinding-hindi nauubos.

  Bilang Obispo ng Savannah, nais kong anyayahan kayong makilala sina Prayle Pedro de Corpa, Prayle Blas Rodríguez, Prayle Miguel de Añon, Prayle Antonio de Badajóz, at Prayle Francisco de Veráscola – ang ating mga ninuno sa pananampalataya na nagbigay ng lahat ng mayroon sila para sa kapakanan ng Ebanghelyo.

  Hinihikayat ko kayong bisitahin ang monumento ng mga martir sa Nativity of Our Lady Church sa Darien o alinman sa maraming mga lugar ng peregrinasyon na nauugnay sa mga prayle, na ang listahan ay maaaring makita online.

  Ang Diyosesis ng Savannah kasama ang Franciscan Holy Name Province, na ngayon ay bahagi ng bagong tatag na Lalawigan ng Our Lady of Guadalupe, ay humingi ng beatipikasyon ng mga Martir ng Georgia upang ang mga mananampalataya ay tumingin sa mga Tagapaglingkod ng Diyos na ito bilang mga maluwalhati na tagapamagitan para sa mga naghahangad na maging tapat sa turo ni Kristo tungkol sa kasal. Ang kanilang beatipikasyon ay magsisilbing pagpupugay sa mga mananampalatayang Katoliko ng Bansang Guale, kung saan inialay ng mga prayle ang kanilang buhay at siya namang minahal at pinarangalan sila sa oras ng kanilang kamatayan at higit pa. Kikilalanin din nito ang kontribusyon ng mga taong nagsasalita ng Espanyol sa buhay Katoliko sa Estados Unidos, na ang misyonerong mga ninuno ay pumunta sa Amerika upang pagyamanin ang mga katutubo ng Ebanghelyo ni Jesukristo.

  Hinihiling ko sa inyo na ipagdasal ang patuloy na pag-sulong ng Layunin at hilingin ang pamamagitan ng mga Martir ng Georgia, lalo na sa usapin ng kasal at buhay pamilya.

 • 필그림이 이 땅에 도착하기 훨씬 전부터 스페인에서는 구알레라는 조지아 남부 원주민을 교화하러 선교자를 파견했습니다. 그 중 다섯 명의 수사가 결혼에 대한 교회의 가르침을 전하다 순교하였습니다. 1984년 2월 22일, 사바나 교구 제 12대 레사드 주교님이 순교 수사 다섯 분을 시복 시성 절차에 올리셨습니다. 친애하는 교우 여러분, 여러분이 보실 이 다큐멘터리는 400년 전에 시작되어 1597년에 순교한 수사들의 이야기이지만 결코 끝난 것이 아닙니다. 순교자들이 뿌린 신앙의 씨앗은 오늘날 조지아 남부 곳곳에 흩어져 풍요롭게 자라고 있습니다. 우리 교회는 살아 있으며 하느님의 사랑으로 불타고 있습니다. 이 사랑은 항상 밝게 타고 있지만 소멸되지 않습니다. 이제 사바나의 교구장으로서 여러분을 다큐멘터리 “복음을 위하여” 속으로 초대합니다. 일찍이 믿음을 전파하고 헌신한 페드로 데 고르바, 블라스 로드리게스, 미겔 데 아뇬, 안토니오 데 바다호스, 프란시스코 데 베라스콜라를 만나보십시오.

  “복음을 위하여”를 보신 여러분께 조지아 주 다리엔 지역 성모 성당(Nativity of Our Lady Church)에 있는 기념비를 찾아가 보시라고 권합니다. 성모 성당과 수사들에 관한 성지는 인터넷에서 찾을 수 있습니다. 사바나 교구는 프란체스칸 수도회와 함께 조지아 순교자의 시복 시성을 추진하고 있습니다. 프란체스칸 수도회는 과달루페 성모 수도회에 속하며 결혼에 대한 교회의 가르침을 따르고 전파합니다. 시복 시성은 이 땅에 살았던 사람들이 품었던 가톨릭 신앙에 대한 찬사이며, 순교자들이 죽음 이후에도 사랑받고 존경받는다는 것을 인정하는 것입니다. 다섯 수사님을 통해 우리는 스페인어를 썼던 사람들이 미국 가톨릭 신앙생활에 미친 영향도 볼 수 있습니다. 그들의 선교로 미국에 예수 그리스도의 복음이 전파되었고, 우리는 주님의 사랑 안에서 풍요함을 누리게 되었습니다. 저는 여러분께 조지아 순교 수사의 시복 시성이 잘 이루어질 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 특히 조지아 순교자들이 애썼던 결혼과 가정생활에 관하여 기도를 부탁드립니다. 마지막으로 우리의 마음을 모아 순교자를 위한 기도를 드립시다.

 • Más de veinte años antes de que los peregrinos desembarcaran en Plymouth Rock, un grupo de misioneros franciscanos abandonó su España natal para evangelizar y ministrar a los indígenas Guale de la costa Sur de Georgia.

  Conocidos comúnmente como los Mártires de Georgia o los Cinco Frailes de Georgia, estos Siervos de Dios fueron asesinados por su fidelidad a las enseñanzas cristianas sobre la santidad del matrimonio. Su proceso de beatificación se inició formalmente el Veintidós de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, bajo la autoridad del difunto Raymond W. Lessard, duodécimo obispo de Savannah, y actualmente está siendo examinado en Roma.

  Queridos hermanos, aunque la historia que están a punto de ver comenzó hace más de cuatrocientos años, no terminó en mil quinientos noventa y siete. Las semillas de fe que plantaron los frailes y regaron con su sangre, siguen dando abundantes frutos hoy en el Sur de Georgia. Nuestra Iglesia local está viva, - encendida por el amor de Dios que arde siempre con fuerza, pero nunca se consume.

  Como Obispo de Savannah, quiero invitarles a conocer a Fray Pedro de Corpa, Fray Blas Rodríguez, Fray Miguel de Añon, Fray Antonio de Badajóz, y Fray Francisco de Veráscola - nuestros antepasados en la fe que dieron cuanto tenían por causa del Evangelio.

  Los invito a visitar el monumento a los mártires en la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora en Darien o cualquiera de los numerosos lugares de peregrinación asociados con los frailes, una lista de los cuales se puede encontrar en Internet.

  La Diócesis de Savannah, junto con la Provincia Franciscana del Santo Nombre, que ahora forma parte de la recién formada Provincia de Nuestra Señora de Guadalupe, han solicitado la beatificación de los Mártires de Georgia para que los fieles puedan ver a estos Siervos de Dios como intercesores celestiales para aquellos que buscan ser fieles a las enseñanzas de Cristo sobre el matrimonio. Su beatificación serviría de homenaje a los fieles católicos de la Nación Guale, por quienes los frailes dieron su vida y que, a su vez, los quisieron y honraron en el momento de su muerte y después. También se reconocería la contribución de los pueblos hispanohablantes a la vida católica en Estados Unidos, cuyos antepasados misioneros llegaron a América para enriquecer a los pueblos indígenas con el Evangelio de Jesucristo.

  Les pido que recen por el continuo progreso de la Causa y que invoquen la intercesión de los Mártires de Georgia, particularmente en cuestiones de matrimonio y vida familiar.

 • Trước khi những người hành hương đặt chân đến Plymouth Rock khoảng hơn hai mươi năm, thì một nhóm các nhà truyền giáo dòng Phanxicô đã rời quê hương Tây Ban Nha của họ để đi truyền giáo và phục vụ người dân bản địa Guale ở bờ biển Nam Georgia.

  Những vị Tôi Tớ Thiên Chúa này thường được biết đến với cái tên quen thuộc là Các Vị Tử Đạo Georgia hay là Năm Thầy Dòng Georgia, đã bị sát hại vì trung thành với giáo huấn Kitô Giáo về sự thánh thiêng của hôn nhân. Án phong chân phước của họ được chính thức mở vào ngày 22 tháng 2 năm 1984 dưới thời Đức Cha Raymond W. Lessard, Giám Mục thứ 12 của Savannah, và hiện đang được xem xét ở Roma.

  Thưa các bạn, trong khi câu chuyện các bạn sắp xem bắt đầu từ hơn 400 năm trước, nó vẫn chưa kết thúc vào năm 1597. Những hạt giống đức tin được các tu sĩ gieo trồng và tưới bằng máu của mình vẫn tiếp tục sinh hoa trái dồi dào ở Nam Georgia ngày nay. Giáo hội địa phương của chúng ta đang sống động – rực cháy với tình yêu của Thiên Chúa, luôn bùng sáng mà không bao giờ tàn lụi.

  Với tư cách là Giám Mục của Savannah, tôi muốn mời các bạn đến gặp Thầy Pedro de Corpa, Thầy Blas Rodríguez, Thầy Miguel de Añon, Thầy Antonio de Badajóz, và Thầy Francisco de Veráscola – các tổ tiên của chúng ta trong đức tin đã cống hiến tất cả những gì họ có vì lợi ích của Tin Mừng.

  Tôi khuyến khích bạn đến thăm tượng đài các vị tử đạo này tại Nhà Thờ Nativity of Our Lady ở Darien hoặc bất kỳ địa điểm hành hương nào liên quan đến các tu sĩ này. Các bạn có thể tìm danh sách các địa điểm này trên mạng.

  Giáo phận Savannah cùng với Tỉnh dòng Thánh Danh Phanxicô, hiện là một phần của Tỉnh dòng Đức Mẹ Guadalupe mới được thành lập, đã xin phong chân phước cho các Vị Tử Đạo Georgia để các tín hữu có thể tôn các Tôi Tớ Chúa này như những vị cầu thay nguyện giúp trên trời cho ai muốn trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô về hôn nhân. Việc phong chân phước cho họ sẽ là một sự tri ân đối với các tín hữu Công Giáo của bộ tộc Guale Nation. Các tu sĩ đã hy sinh mạng sống mình cho họ; và đáp lại họ đã yêu thương và tôn vinh các vị vào lúc các vị qua đời và hơn thế nữa. Phong chân phước cũng là để ghi nhận sự đóng góp của các dân tộc nói tiếng Tây Ban Nha cho đời sống Công Giáo ở Hoa Kỳ. Các vị thừa sai tổ tiên của họ đã đến Mỹ châu để làm phong phú thêm cho các dân tộc bản địa bằng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.

  Tôi xin các bạn cầu nguyện cho Án Phong Thánh được tiến triển liên tục và nại đến sự cầu bầu của các Thánh Tử đạo Georgia, đặc biệt trong các vấn đề hôn nhân và đời sống gia đình.

FaLang translation system by Faboba